1. Az adatkezelő neve

OD & IT Solutions Kft. (a továbbiakban “Szolgáltató”).

2. Az adatkezelő címe

8220 Balatonalmádi, Álmos u. 1.
Elérhetőség: info@kiberstrategia.hu

3. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szolgáltató figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

4. Fogalmak

4.1 személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

4.2 hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

4.3 tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

4.4 adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

4.5 adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

4.6 adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

4.7 nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

4.8 adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

4.9 adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

4.10 adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

4.11 adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

4.12 adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

4.13 harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4.14 harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

4.15 Cookie

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

5. Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

6 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.cyberstrategy.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

6.1 cyberstrategy.hu weboldal látogatóinak adatai

Adatkezelés célja: honlap működésének biztosítása, ellenőrzése, biztonsági események megelőzése, utólagos kiértékelése.
Adatkezelés jogalapja:az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Kezelt adatok köre: a látogatás dátuma, pontos ideje, a meglátogatott weboldal címe, az azt megelőzően látogatott oldal címe, a látogató IP címe, illetve a használt böngészőt és az operációs rendszert jellemző adatok.
Nyilvántartási száma:
Adatok törlésének határideje: a látogatástól számított 2 év

6.2 Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

A OD & IT Solutions Kft. megbízásából külső szolgáltatók nem gyűjtenek, és nem kezelnek személyes adatokat.
A webanalitikai szolgáltató a OD & IT Solutions Kft. megbízásából a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Az alkalmazott adatkezelési irányelveket a //www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon ismerheti meg.

6.3 Kapcsolattartás

A oditsolitions.hu weboldalon egyes tanulmányok letöltését, próbaverziók, és a visszahívás igénylését, illetve a webinárokra történő jelentkezést a szolgáltató kapcsolatfelvételként kezeli.
Adatkezelés célja: kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok köre: cégnév, ország, email cím, név, telefonszám, betöltött munkakör.
Nyilvántartási száma:
Adatok törlésének határideje: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év

 6.4 Feliratkozás hírlevélre

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolattartás és reklámjellegű ajánlatok küldése.
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok köre: email cím, név.
Nyilvántartási száma:
Adatok törlésének határideje: az utolsó aktivitástól számított 2 év

6.3 Jelentkezés álláshirdetésre

Adatkezelés célja: toborzás, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok köre: név, email cím, születési év, programozói munkakörben eltöltött idő, ismert programozási nyelvek, nyelvismeret, legmagasabb iskolai végzettség, korábbi munkahely.
Nyilvántartási száma:
Adatok törlésének határideje: a jelentkezés időpontjától számított 5 év

7. A személyes adatok törlése

A OD & IT Solutions Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben az info@oditsolitions.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

8. Cookie-k alkalmazása a OD & IT Solutions Solutions Kft. weboldalain

Mi a cookie?

Cookie-k alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyekben a weboldalak a látogatásokkal kapcsolatos információkat meghatározott ideig és célból tárolják. Az ismételt látogatások során a weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal beazonosítva a korábbi látogatót.
A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók.

Cookie-k típusai

A Balasys weboldalán használatos cookie-kat 4 különböző kategóriába sorolhatjuk, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara osztályozásának megfelelően: működéshez feltétlenül szükséges, teljesítményt javító, egyéni beállításokat tároló, webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló.

Típusa Típus ismertetése Példák Kezelésük
 
Működéshez feltétlenül szükséges A cookie-k ezen típusa teszi lehetővé a weboldalon történő böngészést. Ezen cookie-k nélkül a Balasys weboldalán felkeresett tartalmak kiszolgálása (beleértve a biztonságos protokollok használatát) lehetetlenné válik.
Balasys weboldala titkosított karakterláncot tartalmazó cookie segítségével azonosítja Önt a honlap használata közben. Valahányszor belép a felhasználói felületre, ezt az egyedi azonosítót tartalmazó cookie-t helyezünk a gépére.
session cookie Ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, így tiltásukra nincsen lehetőség.
Kérjük, hogy ne használja tovább a Balasys weboldalát, amennyiben nem szeretné, hogy ezen cookie-k a böngészőjében letöltésre kerüljenek.
Teljesítményt javító Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy a látogatók milyen módon használnak egy weboldalt. Például mely oldalait látogatják a leggyakrabban, hol ütköznek a látogatók hibaüzenetekbe.
Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan információt, amellyel a látogatókat a weboldalak beazonosítanák. A segítségükkel gyűjtött információ kizárólag összesítve, névtelenül kerül felhasználásra. Céljuk a Balasys weboldalán elérhető funkciók, felhasználói élmény javítása.
has_js
__cdrop
A weboldal teljesítményéről adatot gyűjtő cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők. További információt itt olvashat.
Egyéni beállításokat tároló Ezek a cookie-k teszik lehetővé a weboldalon használt felhasználói név, kiválasztott nyelvi preferencia eltárolását. Például egy weboldal képes lokális hírek kiszolgálására a látogató cookie-ban eltárolt földrajzi elhelyezkedése alapján. Ezek a cookie-k alkalmasak a megváltoztatott betűméret, illetve további hasonló beállítások eltárolására. A cookie-kban tárolt beállítások anonimek. A tárolt értékük az üzemeltető számára nem vezethetők vissza az egyes felhasználókhoz. Drupal.tableDrag.showWeight
Drupal.toolbar.collapsed
A személyes beállításokat eltároló cookie-k a böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők. További információt itt olvashat.
Ezen cookie típus tiltása hatással van a Balasys weboldalának funkcióira, ezáltal a tapasztalt felhasználói élményre.
Webanalitikai és hirdetések célzását szolgáló cookie-k Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy a látogatók az érdeklődésüknek megfelelő reklámüzenetekkel találkozzon.
A Balasys weboldalának üzemeltetője a Google Analytics szolgáltatást használja a látogatók viselkedésének statisztikai elemzésére. Annak ellenére, hogy a harmadik fél számára átadott információ nem tartalmaz személyes adatot, a látogatottsági adatok bizonyos esetekben visszavezethetőek a felhasználókhoz.
A Balasys weboldalának üzemeltetője a Google Adwords-öt és további hirdetési rendszereket használ online hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a szolgáltatók eltárolhatják a látogatók IP címét, illetve további – nem személyes adatnak minősülő – azonosító információt annak érdekében, hogy a későbbiekben külső weboldalakon megjelenítsék a Balasys hirdetését.
id
RSMKTO1
_mkto_trk
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
A webanalitikai és a hirdetések célzását szolgáló cookie-król, és tiltásukról bővebb tájékoztatást itt olvashat.

9. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat dedikált szervereken tároljuk.

10. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az OD & IT Solutions Kft.fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

11. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@kiberstrategia.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

13. Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

14. Hírlevélre vonatkozó tájékoztatás és adatkezelés

A hírlevél szolgáltatást a Felhasználó önként, saját döntése alapján jogosult igénybe venni a nevének és az e-mail címének önkéntes megadásával, amely megadott nevet és e-mailcímet a honlapüzemeltető jogosult adatbázisába ennek érdekében kezelni és tárolni. A hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatok megadásának célja a hírközlés a Felhasználó részére. A honlapüzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megadott adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.

Marketing consulting

Ask for a personalized offer or an appointment for a consultation, and we will find out how we can make your business even more successful.

We combine effective marketing solutions and the latest trends so that you can increase your brand awareness and achieve your goals.

Contact us!

A tartalom
marketing egyik alappillére a szövegírás.

Egy jól megírt szöveg segít a potenciális vásárlókat meggyőzni abban, hogy a te márkádat válasszák, és abban is nagy szerepe van, hogy a weboldal milyen helyezést ér el a Google keresőben. Egy jó marketingszöveg figyelemfelkeltő, érthető, célirányos, növeli a márka ismertséget és segít abban, hogy a vevőidnek át tudd adni a legfontosabb márkaüzeneteket.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Mi az a landing oldal?

Hogyan kell felépíteni? Mire érdemes használni?

A landing oldal , érkező oldalt jelent, és fő funkciója az hogy az oldalra navigáló embernek, szolgáltatást, vagy terméket adjon el, esetleg feliratkozásokat gyűjtsön. A landing oldalak nagy előnye, hogy speciálisan a vágykeltési módszereket használva, konverziókra fókuszál, így a bejövő látogatók nagyobb százaléka fog interakciót produkálni az oldallal. A landing oldalt használhatjuk eladásra, vagy leadgenerálsra is.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Marketing tanácsadás

Kérj személyre szabott ajánlatot vagy időpontot tanácsadásra, és mi kiderítjük, hogy miként tehetjük a vállalkozásodat még sikeresebbé.

A hatékony marketing megoldásokat és a legújabb trendeket ötvözzük, hogy növelni tudd a márkád ismertségét és el tudd érni a magad elé kitűzött célokat.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Online hirdetéskezelés

Az online hirdetésekkel olcsón és hatékonyan tudod célba juttatni a legfontosabb marketingüzeneteidet.

Az online hirdetés másik nagy előnye, hogy te határozod meg a költségkeretet, és az eredményei mérhetőek, így azt is fogod látni, hogy mennyire voltak sikeresek a hirdetési kampányaid.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartalomgyártás

Rendkívül fontos, hogy a közösségi médiában is innovatív, releváns és naprakész legyen a megjelenésed, hiszed nem csak új vevőket vonzol be, hanem a régieket is hosszú távon kötelezheted el magad mellett.

Átvállaljuk a tartalom készítési feladatokat: szövegírást, képi és videós megjelenést egyaránt.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Videózás - Rövid filmek

Egy képhez képest egy filmnek nagyobb az elérése és a komplexebb üzenetek átadására is sokkal inkább alkalmas.

Egy jól elkészített mozgóképes tartalom hatalmas elérést tud generálni a márkádnak.

 

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

A kreatív és ütős megjelenéshez elengedhetetlen a jó kép

Segítünk megtalálni neked azt a vizuális világot, és kitalálni azt a vizuális koncepciót, ami a legjobban kifejezi a terméked vagy a szolgáltatásod lényegét úgy, hogy az eredmény figyelemfelkeltő és emlékezetes legyen.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Betűtípusok

A tipográfia feladata nemcsak az információ megjelenítése, a szöveg közlése, hanem a szöveg megértetése, a közölt szöveg magasabb szintű átadása.

 

Az alapelemeknek, azaz a betűtípusoknak pedig óriási jelentősége van. A betűtípusok az információk megjelenítésén túl vizuális-esztétikai élményeket is nyújtanak, valamint érzéseket, hangulatokat tükröznek, képesek befolyásolni, érzelmeket kiváltani, felerősíteni az általuk megjelenített szavak értelmét, jelentését.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

SEO optimalizálás

A keresőoptimalizálás célja, hogy honlapja az azt meghatározó kifejezésekre a különböző keresőmotorok találati listáján minél jobb pozícióban jelenjen meg.

Minél jobb pozícióban helyezkedik el weboldala egy találati listán, annál nagyobb lesz a látogatószáma, mert többen fognak rákattintani honlapjára. Mivel hazánkban az internetes felhasználók 97%-a a Google keresőjét használja, ezért a Cyberstrategy elsődlegesen erre a motorra összpontosít.

Nem csak a szöveg jelenléte vagy mennyisége számít, hanem lényeges annak minősége is.

De miért is kell nagy erőkkel a minőségi tartalmak készítésére törekedni?

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Színek

A színek pszichológiai üzeneteket közvetítenek felénk, a felhasználók felé, melyek tudatalatti jelentéssel bírnak. A szín az egyik legfontosabb része a web designnak.

A színeknek is megvan a saját pszichológiája.

A színpszichológia megmutatja, milyen hatást gyakorol egy-egy szín az életünkre, a viselkedésünkre, ezzel együtt pedig azt is, hogyan befolyásolható a vásárlói magatartás egy-egy szín konzekvens használatával. Attól függően, hogy milyen színekkel dolgozik egy márka, a vásárlók más és más módokon reagálnak rá.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Grafika és Design

A megjelenés több részletből tevődik össze, aminek harmonikus összekapcsolódása a „BRAND” része. Online és Offline is összhangban célszerű ezeket kezelni.

A sikerhez szükség van egy jó weboldalra, amely képes összekapcsolni a leendő vásárlókkal. 

Egy jó weboldal azért is fontos, mert a potenciális vevők vagy ügyfelek sok esetben ott találkoznak vállalkozással először.A látogatók a weblapunk alapján ítélik meg vállalkozásunkat és döntik el, hogy szükségük van-e ránk vagy sem.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Facebook és Google hirdetéskezelés

A digitális marketing nagy előnye, hogy rendkívül jól lehet válogatni a fogyasztói csoportok között.

A személyre szabott hirdetésekkel lehetőségünk van pontosan azokat a potenciális ügyfeleket megcélozni, akiket valóban a mi szolgáltatásaink illetve termékeink érdekelnek.

Miért jó online hirdetni?

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Tartalom marketing

A tartalommarketing egy stratégiai módszer, mely nem a reklámüzenetekről szól sokkal inkább azokról a hasznos tartalmakról amiket potenciális vásárlók keresnek az interneten.

Sarokköve a bizalom építés márka és célközönség között, ily módon növelve ügyfeleik számát.

Legnagyobb  előnyei:

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Közösségi média marketing

Legfrissebb elemzések szerint a Facebook több mint 1,3 milliárd felhasználóval rendelkezik világszerte ami a teljes internet populáció 38 %-a.

Azonban nem elég egyetlen közösségi média platformon jelen lenni hiszen különböző platformokon könnyebben érhetünk el más és más célcsoportokat.

Mire jó a social media marketing?

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Ön elfogadja-e, hogy az oldalon cookie-kat használunk?

A Szolgáltató kezelésében álló www.cyberstrategy.hu honlap a honlapra történő látogatáskor a Felhasználó végberendezésében sütik (cookie) segítségével adattárolást, illetve adat-kezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Felhasználó részére célzott reklám és egyéb célzott tartalom eljuttatása és piackutatás céljából. Ezen adatok körét a Google Analytics adatvédelmi irányelve határozza meg.A sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adnia. Google Analytics szolgáltatás annak igénybevételével adatokat gyűjt a honlap felhasználásával kapcsolatban.

A tartalom jelenleg feltöltés alatt van.

Kérdésed van?
Vedd fel velünk a kapcsolatot!

ARCULATTERVEZÉS ÉS REBRANDING

A jó arculat egyik ismérve, hogy hosszútávon használható.

Ugyanakkor időnként mindenre ráfér a vérfrissítés. A Cyberstrategy egyik leggyakrabban igénybe vett szolgáltatása a rebranding, melynek során a márka teljes külsejét megújítja.

A rebranding során megismerjük a márka legfontosabb értékeit és a kommunikáció elengedhetetlen elemeit, majd ezekre építve addig formáljuk a márka egészét, ameddig egy a fiatalabb közönségek számára sokkal vonzóbb végeredményt nem kapunk.

A rebranding eredménye szinte azonnal észlelhető, hatékonyabbá válnak a hirdetések, nő a konverziós ráta és az organikus elérés is.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Videos - Short films

Compared to a picture, a film has a greater reach and is much more suitable for conveying more complex messages.

A well-made animated content can generate a huge reach for your brand.Compared to a picture, a film has a greater reach and is much more suitable for conveying more complex messages.

Contact us!

Content marketing

Content marketing is a strategic method that is not about advertising messages, but rather about the useful content that potential customers are looking for on the Internet.

Its cornerstone is building trust between the brand and its target audience, thereby increasing the number of customers.

Its biggest advantages:

Contact us!

A good image is essential for a creative and striking appearance.

We help you find the visual world and come up with the visual concept that best expresses the essence of your product or service, so that the result is attention-grabbing and memorable.

Contact us!

One of the pillars of content marketing is copywriting.

A well-written text helps to convince potential customers to choose your brand, and it also plays a big role in the ranking of the website in the Google search engine. A good marketing text is attention-grabbing, understandable, targeted, increases brand awareness and helps you convey the most important brand messages to your customers.

Contact us!

Fonts

The task of typography is not only the display of information and the communication of the text, but also the understanding of the text, the transfer of the communicated text at a higher level.

The basic elements, like fonts, are of enormous importance. In addition to displaying information, fonts also provide visual-aesthetic experiences, as well as reflect feelings and moods, they are able to influence, evoke emotions, and amplify the meaning and meaning of the words they display.

Contact us!

Colors

Colors convey psychological messages to us, the users, which have a subconscious meaning. Color is one of the most important parts of web design.

Colors also have their own psychology.

Color psychology shows the effect each color has on our lives, at the same time, how customer behavior can be influenced by the consistent use of each color. Depending on the colors a brand works with, customers react to it in different ways.

Contact us!

Facebook and Google ADS

The great advantage of digital marketing is that you can choose very well between consumer groups.

With personalized ads, we have the opportunity to target exactly those potential customers who are really interested in our services and products.

Why is it good to advertise online?

Contact us!

Graphics and Design

The appearance consists of several details, the harmonious connection which is part of the „BRAND”. It is advisable to manage them both online and offline.

Success requires a good website that can connect you with prospective customers.

A good website is also important because potential buyers or clients often meet a business there for the first time. Visitors judge our business based on our website and decide whether they need us or not.

Contact us!

Social media marketing

According to the latest analysis, Facebook has more than 1.3 billion users worldwide, which is 38% of the entire Internet population.

However, it is not enough to be present on a single social media platform, as it is easier to reach different target groups on different platforms.

What is social media marketing good for?

Contact us!

LOGÓ TERVEZÉS

A logó a vállalat kézjegye, amely meghatározza az első benyomást az ügyfél irányába. Az arculattervezés során kiemelt hangsúlyt fektetünk erre az elemre.

Legyen szó egy új brand megalkotásáról vagy rebrandingről, grafikusaink megtalálják a legjobb módszert arra hogy olyan logót hozzanak létre, amely tökéletesen illeszkedik az elképzeléseidhez.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Online ADs management

With online ads, you can deliver your most important marketing messages cheaply and efficiently.

Another great advantage of online advertising is that you determine the budget and the results are measurable, so you will also see how successful your advertising campaigns were.

Contact us!

content creation

It is extremely important that your appearance is innovative, relevant and up-to-date on social media as well, because you not only attract new customers, but also retain old ones in the long term.

We take over the content creation tasks: text writing, image and video presentation.

Contact us!

Contact us!

ROLLUPOK

A roll up-ok könnyen szállítható és pillanatok alatt felállítható display eszközök. A nyomatot egyetlen mozdulattal lehet a szerkezet házául szolgáló alumíniumtokból kihúzni, a felhasználás végeztével pedig ugyanoda csévélődik vissza automatikusan a rugós mechanikának köszönhetően. 

 A nagyobb méretek háttérként is szolgálhatnak. A roll up-okat általában azok választják, akik praktikus hordozhatóságot keresnek és néha cserélik a grafikát. 

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

PROSPEKTUSOK ÉS SZÓRÓLAPOK KÉSZÍTÉSE

A szórólap az egyik leghatásosabb offline marketing eszköz.

A professzionális megjelenés azontúl, hogy bizalomgerjesztőbb, segít fontos üzeneteket átadni.

A célok mellett a tartalom meghatározásában is ügyfeleink segítségére vagyunk a tervezéstől a nyomdai kivitelezésig.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

CÉGES BROSÚRÁK ÉS MAGAZINOK

Fejtsd ki részletesen ajánlataidat, céged bemutatását egy látványos és átfogó kiadványban!
Az általunk készített brossúrák, prospektusok, katalógusok és magazinok meghatározó és alapvető kellékei a sikeres üzleti kommunikációnak. Segítségükkel ízlésesen és informatívan mutathatod be vállalkozásodat, mert nyomtatványaid arculati egysége magabiztos és komoly cégfilozófiát kell üzenjen ügyfeleid számára.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

BANNER KÉSZÍTÉS

Bannereket már nagyon régóta használnak az internetes világban, amelyek fő célja az, hogy megragadják a felhasználók figyelmét, és kattintásra, vásárlásra, esetleg valamilyen más interakcióra bírják őket. A bannerek stílusa illeszkedik a honlap grafikájához, tartalmazhat képi vagy szöveges elemeket, esetleg mindkettőt. A banner mérete függhet a tartalomtól, a weboldal szerkezetétől, vagy az egyedi igényektől is.

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Cyberstrategy_logo_hatternelkul